Pirkimo ir grąžinimo taisyklės

 • Ekrautuve.vda.lt pirkimo ir grąžinimo taisyklės


  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1.1. Šios prekių pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau vadinamos Taisyklėmis) yra pirkimo - pardavimo sutarties šalims privalomas teisinis dokumentas, nustatantis asmens, perkančio prekes elektroninėje parduotuvėje ekrautuve.vda.lt (toliau vadinamo Pirkėju), ir VŠĮ Vilniaus dailės akademijos (toliau vadinamos Pardavėju; Pirkėjas ir Pardavėjas toliau kartu vadinami Šalimis) tarpusavio teises, pareigas, atsakomybę bei kitas sąlygas, taikomas prekių pirkimui - pardavimui elektroninėje parduotuvėje ekrautuve.vda.lt.
  1.2. Elektroninėje parduotuvėje ekrautuve.vda.lt Pirkėjais būti turi teisę visi asmenys, kuriems tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai, atsižvelgiant į jų civilinį veiksnumą (tuo atveju, jei Pirkėjas yra fizinis asmuo), tiek tiesiogiai, tiek ir per teisėtus atstovus.
  1.3. Pirkdamas prekes elektroninėje parduotuvėje ekrautuve.vda.lt, Pirkėjas besąlygiškai sutinka tiek su šių Taisyklių, tiek ir su kitų Pardavėjo pirkimo - pardavimo sutarčių sudarymui bei vykdymui nustatytų sąlygų, pateikiamų kituose elektroninės parduotuvės ekrautuve.vda.lt skyriuose, taikymu pilna apimtimi, tokį savo sutikimą registracijos metu pažymėdamas varnele prie nuorodos „Su Prekių pirkimo - pardavimo taisyklėmis sutinku". Pirkėjui nesutikus su Taisyklėmis, jam registruotis ir sudaryti pirkimo - pardavimo sutarties (-čių) neleidžiama.
  1.4. Pardavėjas, sutinkamai su teisiniu reglamentavimu, turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti, tikslinti ar pildyti Taisykles. Bet kuriuo iš aukščiau nurodytų būdų modifikuotos Taisyklės įsigalioja nuo jų viešo paskelbimo elektroninėje parduotuvėje ekrautuve.vda.lt momento ir yra taikomos visoms nuo šio momento sudaromoms pirkimo - pardavimo sutartims.

  II. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS IR VYKDYMAS

  2.1. Prekių pirkimo - pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekę (-es), suformavęs jų krepšelį ir įvedęs ar pažymėjęs visus privalomus duomenis, paspaudžia nuorodą „Pirkti".
  2.2. Pirkimo - pardavimo sutartis jos šalims turi įstatymo galią ir privalo būti tinkamai vykdoma.
  2.3. Pirkimo - pardavimo sutartis galioja iki visiško jos įvykdymo.
  2.4. Kiekviena pirkimo - pardavimo sutartis, sudaryta aukščiau nurodytu būdu, yra saugoma elektroninės parduotuvės ekrautuve.vda.lt duomenų bazėje. 

  III. PIRKĖJO TEISĖS

  3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje ekrautuve.vda.lt, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis, kita Pardavėjo viešai pateikiama informacija bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje ekrautuve.vda.lt sudarytos pirkimo - pardavimo sutarties, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės priėmimo dienos.
  3.3. Šių Taisyklių 3.2 punktas netaikomas pirkimo - pardavimo sutartims, Pirkėjui pažeidus pakuotės apsaugas, laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių, dovanų kuponų, o taip pat prekių, kurios buvo pagamintos pagal individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai pritaikytos konkrečiam Pirkėjui, arba kurios dėl savo prigimties po pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos Pardavėjui dėl prekinių savybių praradimo ar akivaizdaus pablogėjimo, yra greitai gendančios arba artimiausiu metu baigsis ar jau baigėsi jų galiojimo terminas, pirkimo - pardavimo.
  3.4. Pasinaudoti Taisyklių 3.2 punkte numatyta teise Pirkėjas gali tik tuo atveju, jei nupirkta - parduota prekė yra kokybiška, nesugadinta, nebuvo naudojama ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.
  3.5. Tuo atveju, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje ekrautuve.vda.lt įsigyja daugiau nei vieną prekę (prekių komplektą) ir ketina pasinaudoti Taisyklių 3.2 punkte numatyta savo teise, Pirkėjas negali naudotis šia teise tik vienos ar kelių šio komplekto prekių atžvilgiu. Tokiu atveju Pirkėjas privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą. Jei bent viena iš komplekte esančių grąžinamų prekių neatitinka Taisyklių 3.4 bei 9.5 punktuose numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą prekių komplektą, t. y. nepriimti Pirkėjo pirkimo - pardavimo sutarties atsisakymo.
  3.6. Taisyklių 3.2 punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu Nr. 697 (2014-07-22 nutarimo Nr. 738 redakcija) patvirtintomis "Mažmeninės prekybos taisyklėmis".
  3.7. Pirkėjas turi kitas šiose Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

  IV. PIRKĖJO PAREIGOS 

  4.1. Prieš sudarydamas pirmąją pirkimo - pardavimo sutartį elektroninėje parduotuvėje krautuve.vda.lt, Pirkėjas privalo užsiregistruoti šioje parduotuvėje, t. y. pateikti Pardavėjui visus nurodytus duomenis bei sutikti su šiomis Taisyklėmis jų 1.3 punkte nurodyta tvarka.
  4.2. Sudaręs pirkimo - pardavimo sutartį, Pirkėjas privalo sumokėti elektroninėje parduotuvėje ekrautuve.vda.lt suformuotame užsakyme nurodytą kainą už prekes bei jų pristatymą, o taip pat ir kitus mokėjimus, jei tokie numatyti, sudarant sutartį.
  4.3. Pirkėjas privalo priimti iš Pardavėjo nusipirktas prekes.
  4.4. Pirkėjas įsipareigoja tinkamai saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų, kuriuos Pardavėjas patvirtina Pirkėjo registracijos metu. Jei Pirkėjas paviešina ar praranda prisijungimo duomenis ar jie kokiu nors būdu tampa žinomi tretiesiems asmenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas informuoti apie tai Pardavėją elektroninės parduotuvės ekrautuve.vda.lt skyriuje „Kontaktai" nurodytais būdais. Šios pareigos neatlikimas neatleidžia Pirkėjo nuo pareigos tinkamai vykdyti visas pirkimo - pardavimo sutartis, pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis sudarytas elektroninėje parduotuvėje ekrautuve.vda.lt.
  4.5. Pasikeitus Pirkėjo registracijos metu pateiktiems duomenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas šiuos duomenis atnaujinti. Šios Pirkėjo pareigos neatlikimas eliminuoja Pardavėjo atsakomybę už galimai netinkamą pirkimo - pardavimo sutarties vykdymą tiek, kiek toks galimai netinkamas vykdymas yra įtakojamas minėtos Pirkėjo pareigos neatlikimo, o jei dėl šios Pirkėjo pareigos neatlikimo Pardavėjas patiria nuostolių, Pirkėjas privalo juos visiškai atlyginti.
  4.6. Pirkėjas turi kitas šiose Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas pareigas ir privalo jas vykdyti.

  V. PARDAVĖJO TEISĖS

  5.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurios nepasiekus, Pirkėjo užsakymas vykdomas nebus. Tokiu atveju (nepasiekus nustatytos minimalios sumos) sudaryti pirkimo - pardavimo sutarties galimybės nėra.
  5.2. Pirkėjui bandant pakenkti elektroninės parduotuvės ekrautuve.vda.lt darbui, stabiliam veikimui ar saugumui, o taip pat pažeidžiant šiose Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas savo pareigas, Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo nedelsdamas apriboti, sustabdyti ar nutraukti Pirkėjui galimybę naudotis elektronine parduotuve ekrautuve.vda.lt, panaikindamas Pirkėjo registraciją, ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
  5.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės ekrautuve.vda.lt veiklą be išankstinio įspėjimo Pirkėjo atžvilgiu ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
  5.4. Pardavėjas turi kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

  VI. PARDAVĖJO PAREIGOS

  6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti galimybę Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės ekrautuve.vda.lt teikiamomis paslaugomis. Tačiau Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, kuriuos šis gali patirti dėl elektroninės parduotuvės ekrautuve.vda.lt veikimo techninių ar kitokių sutrikimų ar duomenų perdavimo klaidų, nepriklausomai nuo jų kilmės priežasties.
  6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti Pardavėjui perduotą Pirkėjo asmeninę informaciją, Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik pagal BDAR ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  6.3. Tuo atveju, jei Pirkėjas, sudarydamas pirkimo - pardavimo sutartį, pasirenka prekių pateikimą jam (Pirkėjui) pristatant, o ne atsiimant pačiam iš Pardavėjo, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo nupirktas prekes pristatyti Pirkėjo nurodytu adresu Taisyklių 8 skyriuje numatytomis sąlygomis.
  6.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti jam analogišką ar kiek įmanoma panašią prekę. Pirkėjui atsisakius tokią Pardavėjo siūlomą prekę priimti, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokio raštiško Pirkėjo atsisakymo gavimo dienos ir yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės už prekių nepateikimą Pirkėjui.
  6.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 3.2 punkte numatyta teise, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos. Jei Pirkėjas už prekes buvo sumokėjęs pavedimu į Pardavėjo banko sąskaitą (nesinaudodamas elektroninės bankininkystės paslaugomis), grąžindamas prekes, Pirkėjas privalo raštu nurodyti Pardavėjui savo banko sąskaitos rekvizitus. Tokiu atveju Pirkėjo sumokėti pinigai jam grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokio nurodymo įteikimo Pardavėjui dienos.
  6.6. Atvejais, numatytais Taisyklių 6.4 bei 6.5 punktuose, Pardavėjas įsipareigoja pinigus Pirkėjui grąžinti Taisyklių 9.2 punkte nurodyta tvarka.
  6.7. Pardavėjas turi kitas šiose Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas pareigas ir privalo jas vykdyti.

  VII. PREKIŲ KAINA, ATSISKAITYMO UŽ PREKES TVARKA IR SĄLYGOS

  7.1. Elektroninėje parduotuvėje ekrautuve.vda.lt visos prekių bei jų pristatymo kainos, o taip pat ir bet kokie kiti galimi mokėjimai yra nurodyti eurais su į kainą įskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu.
  7.2. Pirkėjas sutinka, kad prekių pirkimo - pardavimo dokumentai - PVM sąskaitos faktūros, kurios taip pat yra ir dokumentai, patvirtinantys Pirkėjo teisę į prekių grąžinimą ar keitimą, jam būtų pateikiamos kartu su įsigytomis prekėmis elektroniniu paštu.
  7.3. Už perkamas prekes Pirkėjas Pardavėjui gali sumokėti atlikdamas išankstinį apmokėjimą iš bet kokio banko ar kredito kortelės įstaigos į Pardavėjo banko sąskaitą, nurodytą elektroninės parduotuvės ekrautuve.vda.lt apačioje pagal Pardavėjo išrašytą ir Pirkėjui elektroniniu paštu pateiktą išankstinę sąskaitą faktūrą.
  7.4. Kai pirkėjas už prekes moka pavedimu iš bet kokio banko ar kitos kredito įstaigos į Pardavėjo sąskaitą (nesinaudodamas elektronine bankininkyste), ne vėliau kaip per 24 valandas nuo nuorodos „Pirkti" paspaudimo Pirkėjas privalo elektroniniu laišku atsiųsti Pardavėjui atitinkamo banko ar kitos kredito įstaigos patvirtinimą apie mokėjimo atlikimą. Pardavėjas turi teisę pradėti vykdyti pirkimo - pardavimo sutartį, tik gavęs nurodytą patvirtinimą. Pirkėjui nurodytu terminu ir būdu sumokėjimo už prekes nepatvirtinus, Pardavėjas turi teisę laikyti, jog Pirkėjas atsisakė pirkimo - pardavimo sutarties ir panaikinti Pirkėjo užsakymą.
  7.5. Vadovaujantis CK 6.313 str. 7 d., Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali būti keičiama, atsižvelgiant į įstatyme numatytus prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius (savikainos pakitimas, papildomos išlaidos, techninė klaida ir pan.). Įvykus tokiam prekės kainos pasikeitimui, Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekę pirkti, o Pardavėjas - parduoti. Tokiu atveju bet kuri iš Šalių, raštu įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti prekės pirkimo - pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo - pardavimo sutarties nutraukimu dėl šiame punkte nurodytos priežasties, vienos kitai neatlyginami.

  VIII. PREKIŲ PATEIKIMAS PIRKĖJUI 

  8.1. Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje ekrautuve.vda.lt pirkdamas prekes, privalo pasirinkti vieną iš prekių pateikimo jam būdų - pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atsiimti prekes iš Pardavėjo pats sutartoje Pardavėjo parduotuvėje.
  8.2. Prekes iš Pardavėjo gali atsiimti tik Pirkėjas, jo teisėtas atstovas arba asmuo, Pirkėjo nurodytas užsakymo pateikimo metu. Prekes priimantis asmuo privalo prekes perduodančiam Pardavėjo atstovui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar po 2003-01-01 išduotą vairuotojo pažymėjimą), o atstovavimo atveju - ir tinkamą atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
  8.3. Apie prekių pristatymo datą ir laiką ar atsiėmimą sutartoje Pardavėjo parduotuvėje Pardavėjas Pirkėją informuoja Pirkėjo Pardavėjui pateikiamame pranešime elektroninio pašto adresu, Pirkėjo nurodytu registruojantis. Pirkėjas, su Pardavėju sudaręs pirkimo - pardavimo sutartį, įsipareigoja nuolat tikrinti registracijos metu Pardavėjui nurodyto elektroninio pašto dėžutę, iki bus gautas Pardavėjo pranešimas apie prekių pristatymą ar atsiėmimą sutartoje Pardavėjo parduotuvėje. Prekių pristatymo dieną Pardavėjo atstovas su prekes priimančiu asmeniu gali susisiekti ir telefonu dėl tikslaus prekių pristatymo laiko suderinimo. Pasirinkus prekės pristatymą per kurjerių tarnybą, Pirkėjo telefono numeris perduodamas kurjeriui, kuris galėtų tiesiogiai kontaktuoti su Pirkėju dėl prekės pristatymo, o Pirkėjas galėtų žinoti apie prekės pristatymo statusą.
  8.4. Sutartoje Pardavėjo parduotuvėje Pirkėjas ar kitas Taisyklių 8.2 punkte nurodytas asmuo privalo atsiimti prekes šios parduotuvės darbo metu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojamas nuo Pardavėjo Pirkėjui pateikiamame pranešime elektroninio pašto adresu, Pirkėjo nurodytu registruojantis, gavimo dienos. Pirkėjui ar kitam Taisyklių 8.2 punkte nurodytam asmeniui per šį terminą prekių neatsiėmus, Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo - pardavimo sutartį dėl šio Pirkėjo esminio sutarties pažeidimo. Tokiu atveju Pirkėjas privalo padengti visus su pirkimo - pardavimo sutarties nutraukimu susijusius Pardavėjo patirtus nuostolius.
  8.5. Už prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu moka Pirkėjas. Tiksli pristatymo paslaugos kaina priklauso nuo užsakomų prekių pristatymo vietos, jų kiekio, kainos, svorio ir yra pateikiama Pirkėjui tik visiškai suformavus užsakymą.
  8.6. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais prekių pristatymo paslaugos gali būti Pirkėjui nemokamos.
  8.7. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais, atsižvelgiant į prekių pristatymo vietą (pvz., į Neringos miestą ar Klaipėdos miesto dalį, esančią Kuršių nerijoje) bei kitas aplinkybes, prekių pristatymo paslauga Pirkėjui yra apmokestinama papildomais mokesčiais.
  8.8. Priimantis prekes asmuo kartu su prekes perduodančiu Pardavėjo atstovu privalo patikrinti prekės siuntos pakuotės būklę. Pastebėjęs siuntos pakuotės pažeidimą, prekes priimantis asmuo privalo apie tai raštu pažymėti siuntos važtaraštyje bei pasirašyti siuntos pažeidimo akte. Prekes priimančiam asmeniui pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, Pirkėjas patvirtina, kad siunta perduota be pažeidimų.
  8.9. Pastebėjęs, kad pateiktų prekių pakuotė ar pačios prekės yra bet kokiu būdu pažeistos ar netinkamos komplektacijos, prekes priimantis asmuo privalo apie tai pažymėti prekių priėmimo - perdavimo dokumente ir, dalyvaujant Pardavėjo atstovui, surašyti laisvos formos prekių pažeidimo ar neatitikimo sutartai komplektacijai aktą. Prekes priimančiam asmeniui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, kuriuos galima pastebėti prekes apžiūrint jų priėmimo - perdavimo metu.
  8.10. Nustačius tik prekių siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius jokių prekių kiekio, asortimento bei kokybės neatitikimų, Pardavėjas privalo pirkimo - pardavimo sutartį vykdyti. Tokiu atveju prekes priimantis asmuo prekes privalo priimti, tačiau taip pat privalo apie prekių pakuotės pažeidimą pažymėti prekių priėmimo - perdavimo dokumente. Prekes priimančiam asmeniui priėmus prekes ir pasirašius prekių priėmimo - perdavimo dokumentą bei pažymėjus jame apie prekių pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau prekių kiekis, asortimentas ir kokybė atitinka pirkimo - pardavimo sutarties sąlygas.
  8.11. Nustačius prekių kiekio ir (arba) asortimento) ir (arba) kokybės neatitikimų, prekes priimantis asmuo privalo prekių nepriimti ir apie prekių trūkumus pažymėti prekių priėmimo - perdavimo dokumente. Tokiu atveju nelaikoma, jog Pirkėjas, prekes priimančiam asmeniui dėl prekių trūkumų atsisakius jas priimti, kaip nors pažeidė pirkimo - pardavimo sutartį, o dėl tolesnio pirkimo - pardavimo sutarties tinkamo vykdymo, pakeitimo ar nutraukimo Pardavėjas su Pirkėju susitaria atskirai. Tačiau prekes priimančiam asmeniui prekes priėmus ir pasirašius prekių priėmimo - perdavimo dokumente be pastabų apie galimus jų trūkumus, laikoma, jog Pardavėjas pirkimo - pardavimo sutartį įvykdė tinkamai ir pilna apimtimi, ir yra taikomos Taisyklių 8.10 punkte nurodytos Pardavėjo atleidimo nuo atsakomybės Pirkėjui sąlygos.
  8.12. Jei Pardavėjo nurodytą prekių pristatymo dieną prekės Pirkėjui nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas privalo apie tai informuoja Pardavėją. Neatlikęs šios pareigos, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui atitinkamų pretenzijų, kaip ir neturi teisės reikalauti galimų su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu susijusių Pirkėjo nuostolių atlyginimo.
  8.13. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją už prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei prekės Pirkėjui nepristatomos ar pristatomos pavėluotai dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

  IX. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

  9.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomi sutinkamai su Taisyklių 3.6 punkte nurodytu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu Nr. 697 (2014-07-22 nutarimo Nr. 738 redakcija) patvirtintomis "Mažmeninės prekybos taisyklėmis".
  9.2. Pinigai už grąžinamas prekes yra mokami mokėjimo pavedimu į Pirkėjo banko sąskaitą.Tuo atveju, jei Pirkėjas ir mokėtojas už prekes yra skirtingi asmenys, pinigai už grąžinamas prekes sumokami į už prekes mokėjusio asmens banko sąskaitą.
  9.3. Jei Pirkėjas atsisako prekės pirkimo - pardavimo sutarties, įgyvendindamas Taisyklių 3.2 punkte numatytą teisę, prekė grąžinama Pirkėjo sąskaita, o Pirkėjo už prekę sumokėti pinigai grąžinami Pirkėjui per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Pinigai, Pirkėjo Pardavėjui sumokėti už papildomas paslaugas, tokias, kaip prekių pristatymo ar prekių užnešimo į Pirkėjo nurodytą pastato vietą paslaugos, Pirkėjui negrąžinami.
  9.4. Prekes Pirkėjas Pardavėjui grąžina savo sąskaita. Pirkėjas gali su Pardavėju susitarti dėl mokamos Pardavėjo teikiamos paslaugos prekių grąžinimo atveju pasiimti grąžinamas prekes iš Pirkėjo pačiam.
  9.5. Prekės grąžinamos originalioje tvarkingoje pakuotėje (ši sąlyga netaikoma tuo atveju, kai grąžinamos nekokybiškos prekės), prekės turi būti nesugadintos, nenaudotos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir t. t.; ši sąlyga netaikoma tuo atveju, kai grąžinamos nekokybiškos prekės) ir tos pačios komplektacijos, kokios prekės buvo Pirkėjo priimtos iš Pardavėjo.
  9.6. Grąžindamas prekes, Pirkėjas privalo Pardavėjui pateikti visus kartu su prekėmis gautus dokumentus, įskaitant jų priėmimo - perdavimo dokumentą. Pirkėjo atsisakymas nuo pirkimo - pardavimo sutarties bei prekių grąžinimas Pardavėjui įforminamas Pardavėjo nustatytos formos dokumentais.
  9.7. Prekes grąžinti Pardavėjui ir pasirašyti Taisyklių 9.6 punkte nurodytuose dokumentuose turi teisę pats Pirkėjas ar teisėtas jo atstovas. Prekes grąžinantis asmuo prekių grąžinimo metu privalo Pardavėjo atstovui pateikti vieną iš Taisyklių 8.2 punkte nurodytų galiojančių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, o atstovavimo atveju - ir tinkamą atstovavimą patvirtinantį dokumentą..
  9.8. Jei Pirkėjas bet kokiu būdu pažeidžia bet kurią vieną ar kelias sąlygas, numatytas šiame Taisyklių straipsnyje Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo atsisakymo nuo pirkimo - pardavimo sutarties ir nepriimti grąžinamų prekių.

  X. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

  10.1. Pirkėjas atsako už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve ekrautuve.vda.lt.
  10.2. Priimant ar grąžinant prekes, Pardavėjo atstovui pateiktas šias prekes priimančio ar grąžinančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys asmens duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.
  10.3. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos metu pateiktų asmens ir kitų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjo pateikti duomenys yra neteisingi ir (arba) netikslūs, atsakomybė už tokių duomenų pateikimo padarinius tenka išimtinai Pirkėjui, kuris privalo padengti visus Pardavėjo nuostolius, kilusius dėl tokių Pirkėjo pateiktų duomenų neteisingumo ir (arba) netikslumo.
  10.4. Vadovaudamosi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d., Šalys susitaria, jog Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje ekrautuve.vda.lt patvirtinimas Pirkėjo prisijungimo duomenimis turi minėto įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią, t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose, ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme.
  10.5. Pirkėjas, pažeidęs Taisyklių 4.4 punkte numatytą pareigą užtikrinti savo prisijungimo duomenų saugumą, visiškai atsako už pasekmes, atsiradusias dėl šių duomenų perdavimo tretiesiems asmenims. Bet kokiam asmeniui prisijungus prie elektroninės parduotuvės ekrautuve.vda.lt naudojantis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, toks asmuo yra laikomas Pirkėju, o visi veiksmai, atlikti prisijungus prie elektroninės parduotuvės ekrautuve.vda.lt naudojantis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, laikomi atliktais Pirkėjo. Pirkėjui tenka visa atsakomybė už tokių veiksmų pasekmes.
  10.6. Jei Pirkėjas patenka į kitus tinklapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas, Pardavėjas neatsako už šiuose kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar bet kokių kitų trečiųjų asmenų tinklapiuose pateiktą informaciją ar šių įmonių, įstaigų, organizacijų ar bet kokių kitų trečiųjų asmenų vykdomą veiklą, jų neprižiūri, nekontroliuoja ir neatstovauja jiems.
  10.7. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje ekrautuve.vda.lt esančios prekės savo dydžiu, spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių.
  10.8. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo reikalavimus ir savo (Pirkėjo) įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia pareiga jam buvo numatyta, o galimybė - suteikta.

  XI. INFORMACIJOS PATEIKIMAS

  11.1. Šalys susitaria, jog elektroninėje parduotuvėje ekrautuve.vda.lt pateikiama visa informacija, įskaitant, bet neapsiribojant apimanti šias Taisykles, kitas Pardavėjo pirkimo - pardavimo sutarčių sudarymui ir vykdymui nustatytas sąlygas, bei CK 6.366 str. 8 d. nurodytą informaciją, yra laikoma Pardavėjo pateikta Pirkėjui raštu.
  11.2. Pirkėjas patvirtina, jog, pirkdamas prekes elektroninėje parduotuvėje ekrautuve.vda.lt, jis susipažino su Pardavėjo pateikiama informacija, nurodyta CK 6.366 str. 8 d., ir ją visiškai suprato. Šią informaciją Pardavėjas pateikia Pirkėjui tiek šiose Taisyklėse, tiek kituose elektroninės parduotuvės ekrautuve.vda.lt skyriuose.
  11.3. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos metu pateiktu elektroninio pašto adresu.
  11.4. Pirkėjas visus pranešimus, klausimus ar skundus Pardavėjui siunčia elektroninės parduotuvės ekrautuve.vda.lt skyriuje „Kontaktai" nurodytais būdais.

  XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  12.1. Šioms Taisyklėms bei jose neaptartiems pirkimo - pardavimo sutarčių, sudaromų naudojant ryšio priemones, sudarymo ir vykdymo aspektams aiškinti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  12.2. Visi nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja yra sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – kreipiantis į Vilniaus mieste veikiantį teismą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
  12.3. Jei dėl kokios nors priežasties viena ar daugiau šių Taisyklių sąlygų būtų pripažinta neteisėta, negaliojančia ar nevykdytina, tai neturi paveikti visų kitų Taisyklių sąlygų. Tokiu atveju, visos kitos Taisyklių sąlygos turi būti aiškinamos neatsižvelgiant į neteisėtą, negaliojančią ar nevykdytiną sąlygą.
  12.4. Visur, kur tai išplaukia iš konteksto, vyriškoji giminė apima moteriškąją (ir atvirkščiai), vienaskaita apima daugiskaitą, o daugiskaita - vienaskaitą.

  --------------